سیستم اتوماتیک درب لولایی روی دربهای لولایی ( شیشه ای فریم دار، فلزی و یا چوبی) موجود در ساختمان نصب می شود. از این رو نیازی به ایجاد تغییر درب ساختمان نیست. برای مکان هایی که کم عرض بوده و نیاز به بیشترین عرض بازشو دارند از این مدل درب استفاده می شود.