با توجه به عملکردکشوئی و حرکت خطی و ساده این نوع سیستم استفاده از این نوع درب در اکثر امـاکـن یکی از معمول ترین مورد ها می باشد و در مقایسه با مدلهای درب اتوماتیک کمترین نیاز را به سرویس و نگهداری  دارا می باشد. از لحاظ شکل ظاهری دارای دو لنگه متحرک و دو لنگه ثابت می باشدکه با فرمان گرفتن سیستم از (رادارهای حساس به حرکت - شستی- سیستم های کنترل تردد و...) لنگه های متحرک بصورت خطی(کشویی) روی لتهای ثابت جمع می شوند.