جهت ایستگاه های مترو- قطار- اتوبوس های BRT و... مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد این سیستم ها بدین صورت می باشد که جهت حفظ ایمنی افراد تا قرارگرفتن وسیله نقلیه در ایستگاه و ایست کامل آن دربهای اتوماتیک ایستگاه باز نمی شوند.