این تکنولوژی به شما کمک میکند که کلیه ترددها اجازه دسترسی ، ورود وخروج به یک  مجموعه را بصورت متمرکز ، کنترل و مدیریت نموده و سطوح مختلف دسترسی را بسته به نیاز ، بصورت لحظه ای تعریف و اعمال نمایید .