این سیستم جهت ورودی خودپرداز بانکها و مراکز حساس از لحاظ ایمنی تردد طراحی شده است وفرمان بازشو را ازدستگاه کارتخوان (مثلاکارت عابربانک) و اثرانگشت می گیرد جهت مواقع نیاز برای این سیستم کلیدخروج اضطراری طراحی شده است. می توان از شیشه ضدگلوله جهت امنیت بیشتر این گونه دربها استفاده نمود.